2024-02-22 274

தயம்மம் செய்யும் போது முகத்தை விட மணிக்கட்டுகளையே முதல் தடவ வேண்டும்