2024-01-28 269

அத்தஹிய்யாத்தில் இருப்பது பற்றி இப்னு உமர் (ரழி ) அவர்களைத் தொட்டும் வரும் செய்தி (பாகம் - 27)