2023-11-08 23

சூறா யாஸீன் குர்ஆனின் உள்ளம் என்பது உன்மையா?