2023-11-08 117

சூறா யாஸீன் குர்ஆனின் உள்ளம் என்பது உன்மையா?