2023-10-18 53

நபி(ஸல் ) அவர்கள் எவ்வாறு ருகூஉ செய்தார்கள்? பாகம் -15