2023-09-13 114

சுப்ஹுத் தொழுகையில் குனூத் எவ்வாறு உருவானது ?