2023-09-13 33

சுப்ஹுத் தொழுகையில் குனூத் எவ்வாறு உருவானது ?