2023-09-07 37

மகளுக்கு சொத்தை கொடுக்காமல் ஆண்பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் கொடுக்கலாமா?