2023-09-05 117

கதீஜா (ரழி) அவர்களின் வீட்டில்தான் நபி (ஸல்) வாழ்ந்தார்களா?