2023-08-20 38

மணப்பொண்ணுக்கு அடையாளம் போடுவது இஸ்லாமிய கலாச்சாரம் இல்லை!