2023-06-02 115

ஹஜ் வணக்கத்திற்காக செல்பவர்கள் ஒரு பிரயாணத்தில் பல உம்ராக்கள் செய்யலாமா?