2023-06-01 48

மனைவி ஹஜ் செய்யும் போது கணவன் மரணித்தால் இத்தா இருக்க வேண்டுமா?