2023-05-30 119

ஹஜ் வணக்கத்தில் ஸுன்னத்தான துஆக்களும் பித்அத்தான துஆக்களும்