2023-05-10 137

தொழுகையின் இருப்பில் சற்று விரலை வளைப்பது நபிவழியா? ஜமாஅதுல் முஸ்லிமீனும் பலயீனமான ஹதீஸ்களும் PT 07