2023-05-04 106

இரு ஸுஜூதிற்கிடையில் விரலால் இஷாரா செய்தல்) ஜமாஅதுல் முஸ்லிமீன் அமைப்பினர் தொழுகையில் பின்பற்றும் பலயீனமான ஹதீஸகள் 04