2023-03-29 139

ஒரு சுன்னாஹ்விற்கு ஒரு பர்ளின் நன்மை ரமழானில் கிடைக்கும் என்பது உண்மையா?