2023-03-07 29

லுஹர், அஸர் தொழுகையின் ரக்அத்களின் நீளம் எவ்வளவு? பாகம் - 10