2023-01-13 20

கணவன் மனைவி அவர்களுக்கிடையிலான குறைகளை யாரிடம் தெரிவிக்கலாம் ?