2022-07-05 181

நேர்ச்சை செய்யப்பட்ட உழ்ஹிய்யாவின் இறைச்சியை குர்பான் கொடுப்பவர் சாப்பிடலாமா?