2022-05-25 291

அல்குர்ஆனின் உள்ளடக்கங்களை இவர்கள் சிந்தித்துப் பார்க்கமாட்டார்களா ?