2022-03-10 271

இலாபம் நிர்ணயிக்கப்பட்டு காலையில் பணத்தை கொடுத்து மாலையில் வாங்கும் முறை கூடுமா ?