2022-03-02 458

நேர்ச்சை செய்வதை நபி(ஸல்) அவர்கள் தடை செய்தார்களா?