2020-09-20 490

மரணத்தருவாயிலில் இருப்பவரின் தலைமாட்டில் யாசீன் ஓதுவது நபி வழியா?