2020-08-04 326

உளுஹிய்யா காலங்களில் எமது நாட்டின் நிலை கருதி பணங்களை தர்மம் செய்யலாமா.?