2020-06-13 500

நரைமுடியை பிடுங்குவது இஸ்லாத்தில் அனுமதியானதா?