2020-06-13 429

நரைமுடியை பிடுங்குவது இஸ்லாத்தில் அனுமதியானதா?