2020-06-07 500

சூறதுத் தலாக் - பாகம்- 02* *தப்ஸீர்* (திருக்குர்ஆன் விளக்கவுரை)