2020-05-29 473

அனியாயம் செய்வதை நான் உங்களுக்கு தடைசெய்துள்ளேன். நீங்களும் அனியாயம் செய்யாதீர்கள்