2020-05-26 281

களா நோன்பை நோற்கும் போது ஷவ்வாலுடைய 06 நோன்பிற்கும் சேர்த்து நிய்யத் வைத்தால் இரண்டின் நன்மையும் கிடைக்குமா?