2020-05-23 399

சோதனைகள் நீங்குவதற்காக பள்ளி ஒலிபெருக்கியில் பிரார்த்திக்க வீட்டிலுள்ளவர்கள் ஆமீன் சொல்லலாமா ?