2020-05-23 395

பாவங்களில் மூழ்கிவிட்ட அடியார்களே! அல்லாஹ்வின் அருளிலிருந்தும் நிராசையடையாதீர்கள்.