2020-05-23 336

முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் என்பதை நிரூபிக்கும் அத்தாட்சிகள். அத்தாட்சி -02