2020-05-23 497

சுவர்க்கத்தில் நபி (ஸல் ) அவர்களின் அருகாமையில் இருக்க விரும்புகின்றீர்களா ?