2020-05-15 441

லைலதுல் கத்ரில் நபிவழியில் உயிர்ப்போம், வழிகேடுகளை தவிர்ந்து கொள்வோம்