2020-05-14 596

ஸதகதுல் பித்றாவை பணமாக கொடுப்பது நபிவழிக்கு நேர்பட்டதா?