2020-05-13 338

அல்குர்ஆன் கூறும் உள்ளம் என்பது இருதயமா மூளையா