2020-05-13 449

அல்குர்ஆன் கூறும் உள்ளம் என்பது இருதயமா மூளையா