2020-05-12 324

கப்றுடைய வேதனை பற்றி அல்குர்ஆனில் கூறப்பட்டுள்ளதா