2020-05-12 586

சுவர்க்கத்தில் ஓர்மனிதனுக்கு எத்தனை மனைவியர்கள்?