2020-05-12 405

நரகத்தின் கதவுகள் மூடப்பட்டால் ரமழானில் மரணித்தவர் நரகம் நுளையமாட்டார்களா