2018-07-25 461

ஹஜ், உம்ரா வணக்கத்தின்போது ஓதவேண்டிய துஆக்களும் ஓதப்படும் ஆதாரமில்லாத துஆக்களும் . - ஹஜ் விளக்கம் - 10