2018-07-23 591

நபி(ஸல் )அவர்களது கபுரை சியாரத் செய்யும் நோக்கில் மட்டும் மக்காவிலிருந்து பிரயாணம் செய்யலாமா - ஹஜ்விளக்கம் - 09