2018-07-17 667

முஸ்தலிபாவில் முகவர்கள் செய்யும் வியாபாரமும் வீணடிக்கப்படும் ஹஜ் கிரிகைகளும் - ஹஜ் விளக்கம் -06