2018-06-21 854

பொறுமையாளர்களுக்கு அல்லாஹ் எதை வாக்களித்துள்ளான் ?