2018-06-18 907

அமீர் என்பவர் பிழையின் பக்கம் வழிகாட்டினாலும் அவருக்கு கட்டுப்படவேண்டுமா ?