2018-06-12 690

பெருநாள் தொழுகையில் நபி வழியைப் புறக்கணிக்கும் ஊர் வழக்கு .