2018-04-26 419

குர்ஆன் கூறும் பறக்கத் பொருந்திய இரவு எது ?