2018-04-23 571

நபி(ஸல் ) அவர்கள் எவ்வாறு ருகூஉ செய்தார்கள் ? - தொழுகை விளக்கம் -15