2018-04-14 562

பஜ்ர் தொழுகையில் ஓதவேண்டிய சூராக்கள் - தொழுகை விளக்கம் - 13