2018-04-12 552

இஷா தொழுகையில் எவ்வாறான சூராக்களை நபி(ஸல்) ஓதினார்கள் - தொழுகை விளக்கம் - 12