2018-04-07 549

லுஹர், அஸர் தொழுகையில் ரக்அத் களின் நீளம் எவ்வளவு ? தொழுகை விளக்கம் - 10