2018-03-31 774

சூரத்துல் பாத்திஹா எவ்வாறு ஓதவேண்டும் ? தொழுகை விளக்கம் - 08