2018-03-27 505

அலங்கார விரிப்புக்கள் (முஸல்லா) மீது தொழ முடியுமா ? தொழுகை விளக்கம் - 06