2018-03-21 493

தக்பீர் கட்டும்போது கைகளை எந்தளவு உயர்த்தவேண்டும் ? - தொழுகை விளக்கம் - 04